"ลูกประคบสมุนไพรโอฬารนวดไทย"


ลูกประคบสมุนไพรโอฬารนวดไทย ผลิตขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายหมอพื้นบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในแหล่งเรียนรู้โอฬารนวดไทย นับตั้งแต่การปลูก ดูแลวัตถุดิบ เก็บผลผลิต และทำการผลิตเป็นลูกประคบ มีสรรพคุณลดอาการระบม อักเสบ ช่วยในการคลายตัวของกล้ามเนื้อ

 

ราคา : ๑๕๐ บาท

 
 

น้ำมันนวดสมุนไพรโอฬารนวดไทย

-

 olan.ch

 ๐๘๑ ๒๖๖๐๙๕๒

 นายโอฬาร ชูเกียรติสกุล

 โอฬารนวดไทยสาขาวัดป่าเขาน้อย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐