"PANIDAR เครื่องลงยาราชาวดี"


เครื่องประดับลงยาสี งานหัตถศิลป์ไทยภูมิปัญญาดั่งเดิมจากอยุธยาจนถึงปัจจุบัน สืบทอดการผลิตจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานกว่า 80 ปี ใช้ความพิถีพิถันและทักษะทุกขั้นตอนการผลิตด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทยเข้าไปในผลงานทุกชิ้น ผลิตภัณฑ์มีความหรูหราสวยงาม สีไม่หลุดออกง่าย คงทน และอยู่ได้นาน

ราคา : ๒๕๐ – ๑๖,๐๐๐ บาท (ราคาขึ้นอยู่กับชิ้นงาน)

 
     

ลงยาราชาวดี by Panida

-

 panidasb

 ๐๖๓ ๑๙๑ ๓๕๔๒

 นางพนิดา สมบูรณ์

 ๑๐/๔ ซอยลาดพร้าว ๙๓ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

 
Hits: 115