"ผ้าทอไทลื้อ"


ผ้าทอลายน้ำไหล ไทลื้อ สืบทอดมานานกว่า ๑๕๐ ปี ลวดลายวิจิตรงดงาม ผสมผสานทั้งจากไทยวน พม่า ลาว โดดเด่นด้วยเทคนิคการทอที่หลากหลายตั้งแต่การมัดหมี่ จก ขิด เกาะ ล้วง และยกดอก จนได้รับการยกย่องว่าเป็น “ราชินีแห่งความงามของลายผ้าเมืองเหนือ” ผ้าลายน้ำไหลมีเฉพาะในจ.น่านเพียงแห่งเดียว ผลิตภัณฑ์มีทั้งเครื่องนุ่งห่ม ผ้าซิ่น ผ้าปูที่นอน ย่าม ฯลฯ

 

ราคา : ราคาตั้งแต่ ๖๕๐.-บาท – ๓,๕๐๐.-บาท

 
 

สิบสองปันนา ผ้าทอไทลื้อ

-

 -

 ๐๘ ๒๔๘๕ ๕๑๖๕

 น.ส.ชัชฎาพัณณ์ จันต๊ะยอด

 บ้านเลขที่ วัดหนองบัว หมู่ที่ - ตำบล/แขวง ป่าคา อำเภอ/เขต ท่าวังผา จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๑๔๐