"ผ้าขิดมุก และผ้าทอมือบ้านสูบ "


ผ้าขิดมุก และผ้าทอมือบ้านสูบ ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนที่อพยพมาจากอาณาจักรล้านช้าง เมืองหลวงพระบาง ผลงานมีความประณีต สวยงามเหมือนผ้าขิดมุกโบราณดั้งเดิม และหลากหลาย อาทิ ผ้าขิดยกดอก ผ้ามัดหมี่ ลายดอกพิกุล ลายขิดยกดอกมุกโบราณ ผ้ามัดหมี่ลายจุ๊มตีนหมา ลายเสน่ห์เลย ลายขิดตุ๊ง ลายขิดสลับหมี่ และยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ผ้าซิ่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าปูโต๊ะ

 

ราคา ๗๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท

 
 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ

-

 ๐๖๒๗๙๖๖๖๙๖

 ๐๘๒๕๗๕๙๕๐๖ ,๐๖๒๗๙๖๖๖๙๖

 คุณธนพร บุตรปัสสา

 เลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๔ บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย