"ข้าวหลามชักพรุด"


ข้าวหลามชักพรุด หอมมันของกะทิ และมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ต้องผ่าไม้ไผ่แค่ดึงก้านใบยี่เล็ดข้าวเหนียวจะหลุดออกมาจากระบอกไม้ไผ่อย่างง่ายดาย สะดวกในการรับประทาน เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่โบราณ

 

ราคา : กระบอกละ ๒๐-๔๐ บาท

 
 

โฮมสเตย์ชุมชนตะโหมด พัทลุง

-

 -

 ๐๘๗-๒๙๙-๘๕๘๘

 คุณ ธนินธรณ์ ขุนจันทร์

 ชุมชนตะโหมด อำเภอ/เขต ตะโหมด จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๑๖๐

 
Hits: 66