"ชาใบยาหม่อง"


ต้นใบยาหม่อง พืชพื้นบ้านที่ขึ้นริมแม่น้ำโขง ใบมีกลิ่นเหมือนยาหม่อง นำมาผ่านกรรมวิธีคั่ว

ผึ่งแดดแล้วบดเป็น ‘ชาใบยาหม่อง’ ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย

ราคา : ๖๙ บาท

 

   

 

  

ท่องเที่ยวชุมชน เขมราฐ นาแวง เจียด

 Amorasinp

 ๐๙๙ - ๔๗๓ - ๖๔๗๗ 

 นายไพฑูรย์ อมรสิน

 ศูนย์ประสานงาน ๒๓ หมู่๑๐ บ้านลาดเจริญ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐